Location
5-26, Fukashi, 2-chome, Matsumoto-shi, Nagano, 390-0815 Japan